תנאי שימוש

כללי

אתר האינטרנט  https://eyeco.co.ilהינו אתר בבעלותה הבלעדית של אייקו-המרכז לרפואת עיניים. המרכז הרפואי אחראי להפעלת האתר ומציע למשתמשים בו מידע רפואי בתחומי פעילותו.

השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן כתנאי השימוש. הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמה לתנאים אלה וכהצהרה על כשירות משפטית למתן התחייבויות לפי תנאים אלה. בעצם השימוש והגלישה באתר הנך מביע את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה, ללא סייג או תנאי – יש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, לרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

בכל עת רשאי המרכז לשנות את תנאי השימוש האמורים באתר, ללא מתן הודעה מראש.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכלל המגדרים כאחד.

השימוש באתר ובמידע

השימוש והגלישה באתר אינם בתשלום. המשתמש רשאי לעשות באתר או במידע שימוש אישי בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי. יובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל לכך את הסכמת אייקו המרכז לרפואת עיניים בכתב ומראש.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולפי הנחיות המרכז הרפואי. בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא באייקו המרכז לרפואת עיניים או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

אייקו המרכז לרפואת עיניים פועל להעלאת תכנים עדכניים, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין והמרכז הרפואי אייקו לא יחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.

אייקו המרכז לרפואת עיניים לא יישא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו לך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש במוצרים המוצגים בו.

אייקו המרכז לרפואת עיניים רשאי לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי – אתר זה נועד לספק מידע רב ושימושי בנושא עיניים. המידע הכלול באתר אינו מהווה עצה רפואית או חוות דעת מקצועית ולכן אינו משמש תחליף להתייעצות עם רופא או מומחה מוסמך אחר. התכנים באתר מבטאים אסכולות מסוימות או דעה אישית של הכותבים בלבד. התכנים באתר תלויים בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת ולפנות לרופא מטפל, או מומחה מוסמך אחר בכל מקרה של בעיה רפואית, גופנית או אחרת.

קישורים

באתר עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים, פרסום אתרי צד שלישי אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש באתרי צד ג' אליהם מוביל הקישור כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי, לפיכך אייקו המרכז לרפואת עיניים אינו ערב למהימנות התכנים באתרים אלו, לדיוק ,לשלמות המידע המצוי בהם ולתקינותם ולא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, השירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בהם, לרבות טקסט, גרפיקה, תוכנה, תמונות וצילומים, סרטונים, סימנים או סמלים מסחריים, הם בבעלותה של אייקו המרכז לרפואת עיניים בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים באתר זה במלואם ו/או בחלקם, או לעשות בהם שימוש כלשהו (למעט שימוש אישי ופרטי) ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המרכז הרפואי אייקו. באם ניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך המגנים על זכויותיו של אייקו המרכז לרפואת עיניים.

מסירת מידע אישי

המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אישיים כלשהם לאייקו המרכז לרפואת עיניים. כל מסירה של פרטים אישיים תיעשה בהתאם לרצונו החופשי של המשתמש בלבד. פרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש אודותיו יישמרו במאגר המידע של המרכז ואיסוף המידע והשימוש בו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, ויעשו בהתאם להוראות כל דין. כל מידע אחר, שאינו מידע אישי מזהה שיגיע לידיעת המרכז כתוצאה מהשימוש באתר, ייחשב כמידע לא סודי ולא מוגן והמרכז יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא, לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה.

סמכות שיפוט

בכל סכסוך הקשור לנושא תנאי שימוש אלה ו/או הנובע מאתר זה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

טלפון: 0504090966,  אימייל: eyeco@assuta.co.il